01+02 june 2019 - Gaasterpark Amsterdam

HOUSe RULES

HUISREGELS AMSTERDaM OPEN aIR

 • Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. De organisatie kan haar bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.
 • In het kader van de veiligheid zal de organisatie haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken.
 • Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs,(vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.
 • Bezoekers betreden het festivalterrein op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van organisatie, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de kassa’s van het festival.
 • Bezoekers dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.
 • Roken in tenten is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie niet getolereerd.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
 • Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Bij het betreden en verlaten van het festival dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
 • Glazen / bekers mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers te allen tijde op te volgen.
 • Bezoekers die zich niet aan de huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het
 • toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.
 • Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden. Kaartkopers krijgen dan hun kaartjes terug, alleen zonder de servicekosten.

HOUSE RULeS AMSTERDaM OPEN aIR

 • The minimum age to visit the festival is 18 years. We can ask visitors to show a valid ID at any time.
 • Visitors have to be in possession of a valid entry ticket.
 • The possession or dealing of hard drugs is prohibited at the festival. If there is any evidence of overt use and/or possession, confiscation of the drugs will follow and/or the offender will be handed over to the police. The possession and/or use of small amounts (max. 5 grams) of soft drugs for personal usewill be tolerated, with the exception of pre-rolled joints.
 • We will search visitors pre-emptively and check their (hand) bags to ensure the safety of her visitors.
 • Possession of glass, plastic bottles, cans, fireworks, drugs, (fire) arms and/or other dangerous or prohibited items or substances, food, (alcoholic) drinks and/or pets are not allowed.
 • Visitors enter the festival at their own risk. We take no responsibility for any damages on any grounds whatsoever, which directly or indirectly arise out of acts or omissions of the festival, persons in its service, other persons who are working at the festival, or third parties during or in connection with the stay at the festival, unless the damage is caused by intent or gross negligence.
 • Visitors are advised to wear earplugs; these will be available at the AOA Payment Card Points.
 • Visitors must be properly dressed. Wearing a football shirt and/or discriminatory clothing is not allowed.
 • The organization reserves the right to refuse / deny (further) access to visitors in a drunken state and/or under the influence of narcotics.
 • Smoking is not permitted in the tents.
 • It is not allowed to urinate outside of the designated restrooms.
 • We will not tolerate threats, abuse, discrimination, sexual harassment and other nuisance and/or offensive behaviour.
 • It is not allowed to hand out promotional materials (samples / flyers, etc.) without written permission.
 • It is not allowed to make professional audio or video recordings without written permission from the festival.
 • When entering and leaving the festival visitors must not cause nuisance to the neighbourhood.
 • Glasses / cups are not allowed to be taken outside the festival area.
 • Visitors are held to follow instructions, regulations and/or directions of (security) staff at all times.
 • Access to the festival grounds will be denied to visitors who do not comply with the house rules and the Terms and Conditions without the right to reimbursement of tickets, any service charges and/or other costs.

 

HOUSe RULES

HUISREGELS AMSTERDaM OPEN aIR

 • Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. De organisatie kan haar bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.
 • In het kader van de veiligheid zal de organisatie haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken.
 • Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs,(vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.
 • Bezoekers betreden het festivalterrein op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van organisatie, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de kassa’s van het festival.
 • Bezoekers dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.
 • Roken in tenten is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door de organisatie niet getolereerd.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
 • Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Bij het betreden en verlaten van het festival dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
 • Glazen / bekers mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers te allen tijde op te volgen.
 • Bezoekers die zich niet aan de huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het
 • toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.
 • Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden. Kaartkopers krijgen dan hun kaartjes terug, alleen zonder de servicekosten.

HOUSE RULeS AMSTERDaM OPEN aIR

 • The minimum age to visit the festival is 18 years. We can ask visitors to show a valid ID at any time.
 • Visitors have to be in possession of a valid entry ticket.
 • The possession or dealing of hard drugs is prohibited at the festival. If there is any evidence of overt use and/or possession, confiscation of the drugs will follow and/or the offender will be handed over to the police. The possession and/or use of small amounts (max. 5 grams) of soft drugs for personal usewill be tolerated, with the exception of pre-rolled joints.
 • We will search visitors pre-emptively and check their (hand) bags to ensure the safety of her visitors.
 • Possession of glass, plastic bottles, cans, fireworks, drugs, (fire) arms and/or other dangerous or prohibited items or substances, food, (alcoholic) drinks and/or pets are not allowed.
 • Visitors enter the festival at their own risk. We take no responsibility for any damages on any grounds whatsoever, which directly or indirectly arise out of acts or omissions of the festival, persons in its service, other persons who are working at the festival, or third parties during or in connection with the stay at the festival, unless the damage is caused by intent or gross negligence.
 • Visitors are advised to wear earplugs; these will be available at the AOA Payment Card Points.
 • Visitors must be properly dressed. Wearing a football shirt and/or discriminatory clothing is not allowed.
 • The organization reserves the right to refuse / deny (further) access to visitors in a drunken state and/or under the influence of narcotics.
 • Smoking is not permitted in the tents.
 • It is not allowed to urinate outside of the designated restrooms.
 • We will not tolerate threats, abuse, discrimination, sexual harassment and other nuisance and/or offensive behaviour.
 • It is not allowed to hand out promotional materials (samples / flyers, etc.) without written permission.
 • It is not allowed to make professional audio or video recordings without written permission from the festival.
 • When entering and leaving the festival visitors must not cause nuisance to the neighbourhood.
 • Glasses / cups are not allowed to be taken outside the festival area.
 • Visitors are held to follow instructions, regulations and/or directions of (security) staff at all times.
 • Access to the festival grounds will be denied to visitors who do not comply with the house rules and the Terms and Conditions without the right to reimbursement of tickets, any service charges and/or other costs.

 

Video AOA Home
Video AOA Home